Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia zásielku nepreberajte. v prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcon zápis-protokol o zistených vadách sposobených počas prepravy. Ak balík napriek viditelnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v pribehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udaloťi s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácie sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a ma obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu bloku, popis závady a kontaktné údaje - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandartov.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predavajúcemu hradí kupujúci.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávvnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dojde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstranenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si bude zakazník želať výrobok inéhon typu, pričom dojde k doplateniu, alebo vrátenie cenového rozdielu. V prípailde, že bude vada tovaru neodstranitelná a predávajúci nebude mat k dispozií nový výrobok, zákazník si nebude želať podobný výrobok vráti sa zákazníkovi plná cena ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskor do 15 dní od vzniku nároku.

Záruka sa nevsťahuje na poškodenie vzniknuté:
-prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
-znečistením tovaru alebo jeho časťi v dosledku zanedbania údržby
-použivaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
-vonkajšími vplyvmi, napr.pádom alebo nárazom
-zásahom do tovaru neoprávnenou osobou(neodborné opravy alebo úpravy)-pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
-mechanickým poškodením-roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neumerným fyzickým zaobchadzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevsťahuj na škody vzniknuté v dosledku živelnej udalosťi, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený spat kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamácia tovaru vybavuje predavajúci bez zbytočného odlkadu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklmácie.Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosťi reklamácie. Doporučenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácií. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.

Priebežne sa možte informovať o stave Vašej reklamácie prostredníctvom mailu richardfabo@gmail.com Kontaktnou osobou je Richard Fabo

Reklamovaný tovar je potrebné poslať na adresu prevádzky spoločnosti spolu s blokom, alebo jeho kópiou a vypísaným reklamačným formulárom, ktorý je pribalený ku každej objednávke

Divasoutlet

Richard Fabo

Jakubov 284

90063 JAKUBOV

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie